Member's Log-in

Asociace biobazénu a jezírek

ABAJ
Údolní 33 
CZ-60200 Brno
Phone
+420 777 581 544
e-mail

Web

Kdo jsme
Sekce sdru?uje fyzické a právnické osoby, které podnikají v oblasti zahradní a krajiná?ské tvorby a profesn? se zabývají problematikou biobazén?, koupacích a okrasných jezírek a p?írod? blízkých koupali??.
Na?im posláním je:
Zvy?ovat odbornou úrove? ?len? v oblasti biobazén?, koupacích a okrasných jezírek a p?írod? blízkých koupali?? a podílet se na jejich tvorb? a prosazování v praxi.
Spolupracovat s organizacemi podobného zam??ení v zájmu dal?ího rozvoje biobazén?, koupacích a okrasných jezírek a p?írod? blízkých koupali?? v ?eské republice.
Spolupracovat s obdonými obdobnými organizacemi v zahrani?í zejména v oblasti vým?ny informací a zku?eností a napomáhat k vytvá?ení podmínek pro p?ímou spolupráci ?len? s partnery z jiných zemí. Organizovat stá?e a odborné exkurze pro pracovníky ?lenských firem.
Zabezpe?ovat ?innost a slu?by podle pot?eb a zájm? svých ?len?, jde zejména o ?innosti informa?ní, poradenské, výchovn? zvd?lávací slu?by formou po?ádání kongres?, seminá??, ?kolení aj.
Podílet se na organizování výstav, veletrh? a dal?ích akcí, které mají význam pro rozvoj biobazén?, koupacích a okrasných jezírek a p?írod? blízkých koupali?? v ?eské republice.
Nazazovat spolupráci mezi sekc a dodavatelskými firmami.
Propagovat ?innosti sekce jako? i jejich ?lenských firem prost?ednistvím medií, propaga?nch a jiných materiál? v ti?t?né i elektronické podob?.